top of page

Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, omdat uw privacy belangrijk is. In deze privacyverklaring leggen we precies uit welke persoonsgegevens we verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

 


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Nationaliteit

 • Adres

 • Telefoon nummer

 • E-mailadres

 • Betalingsdetails

 • bankgegevens

 • Paspoort foto

 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ledenregistratie bij AAC Rugby

 • De inschrijving voor activiteiten van AAC Rugby

 • Afhandelen van de contributiebetalingen

 • Verzenden van digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief

 • Verzenden van berichten van derden, waaronder sponsors

 • Om onze digitale diensten te verbeteren

 • Te benaderen na beëindiging lidmaatschap

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst of omdat wij u hiervoor toestemming hebben gevraagd. Uiteraard kunt u de gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in elk bericht is opgenomen, of door een e-mail te sturen naar info@aacrugby.nl.

Verstrekking aan derden
Zonder toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst die wij met u hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

 

Plug-ins voor sociale media
De website van AAC Rugby bevat de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Twitter en Youtube. Wij hebben geen invloed op de manier waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar de betreffende privacyverklaringen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het in deze privacyverklaring genoemde doel te bereiken. Sommige gegevens dienen op grond van een wettelijke verplichting langer te worden bewaard. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze direct verwijderd.

 

 

Veiligheid
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging altijd aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Uw gegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.

 • Recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk of tijdelijk) te beperken, waardoor wij minder gegevens over u verwerken.

 

 

Een klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

minderjarigen
Als je je als minderjarige wilt inschrijven, moet je eerst toestemming van een van je ouders of voogd aan ons overleggen.

 

 

Contact details:
AAC Rugby Bok de
Korverweg 6a
1067 HR Amsterdam info@aacrugby.nl
+31 (0)20-6110719

bottom of page